ADMITERE

Info: coordonator programe de studii
Prof.univ.dr. Florin-Alexandru Luca
0755.859.209
florin.alexandru.luca@gmail.com

 

Înscrierea candidaţilor: 10-22 iulie
Admitere: 20-25 iulie
Afişarea rezultatelor: 26 iulie
Depunere acte în original: 27-28 iulie
Rezultate finale: 30-31 iulie

Pagina de admitere online este
https://www.admitere.tuiasi.ro 

1.Va creati un cont folosind o adresa valida de e-mail (de preferat gmail)
2. Selectati:
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
MASTER ANTREPRENORIAT IMOBILIAR

 

Cererea de înscriere poate fi completată online (începând cu prima zi de înscriere), urmând să fie confirmată în momentul prezentării dosarului de concurs în original.
Pentru interviu se contacteaza coordonatorul programului la telefon 0755.859.209
Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultate.

LOCURI DISPONIBILE 17 la buget
Numarul locurilor la buget poate fi suplimentat ca in anii anteriori

Studentii admisi pe locurile de la buget (fara taxa) raman pana la finalizarea studiilor pe locurile bugetate

Studentii admisi la taxa au posibilitatea incepand cu anul 2 de studii sa treaca pe locuri suplimentare bugetate functie de rezultate.

Toti studentii (buget si taxa) au locuri asigurate in camin.

Taxa de inscriere: 100 RON

Acte necesare la înscrierea ONLINE
IMPORTANT! Dosarul în original se va transmite comisiei de admitere după înscrierea online

Dosarul de înscriere online va conţine:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa online în contul creat pe platforma de admitere cererea de înscriere, la care anexează copii scanate după:

Cerere de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere; În principiu, cererea se completeză online înainte de prezentarea la comisia de înscriere.
Diploma de bacalaureat sau echivalentă – Copie scanată;

Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/ studiilor universitare de lungă durată sau diploma echivalentă sau adeverință de finalizare a studiilor – Copie scanată;

Foaia matricola a anilor de studii – copie scanata

Cartea de identitateCopie scanată ;
Certificatul de naştereCopie scanată ;
Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui(certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.) – Copie scanată;
Adeverinţă medicală în care trebuie sa se specifice faptul ca „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice va transmite avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o formă de studii; – Copie scanată
Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă; – Copie scanată
Alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate în urma evaluării dosarului. – Copie scanată

Acte necesare la depunerea in ORIGINAL
Diploma de bacalaureat sau echivalentă
Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/ studiilor universitare de lungă durată sau diploma echivalentă; în original sau certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului

Foaia matricola
Cartea de identitate în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
Certificatul de naștere în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
Acte doveditoare ale schimbării numelui în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului, acolo unde este cazul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)
Adeverință medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea școlară) în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidență cu boli psihice și infecţio-contagioase”. Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
2 fotografii color 3×4 cm
Un dosar plic.
Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

Candidații care au promovat examenul de finalizare de studii de licență în sesiunea iulie 2021 pot prezenta la înscriere pentru sesiunea de admitere imediat următoare, în locul diplomei de licență, o adeverință eliberată de Facultate în care se menționează media generală cât și media de la examenul de absolvire;

La înscriere, candidații vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original. De asemenea, candidații vor semna o declarație de acord cu privire la politica universității referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Informaţii suplimentare privind admiterea pentru:
candidați români de pretutindeni (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia)
puteți obține de la coordonatorul programului de studii.

Taxe
Taxa de înscriere se plătește online cu cardul bancar , pe platforma taxe.tuiasi.ro. Sistemul a fost realizat integral de specialiștii TUIASI de la Direcția de Informatizare și Comunicații Digitale și Biroul de Informatizare, coordonați de Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale.

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de master este de 100 RON

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

-copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
-copiii orfani de ambii părinţi;
-candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
-copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.
Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.